28.02.2015 - CrossFit TB

28.02.2015

Strength:

Front Squat 10/8/6/4/2/2

Conditioning:

Open Workout 15.1: 9 Minuten AMRAP von: a) 15 Toes to Bar, b) 10 Deadlifts, c) 5 Snatches, direkt danach Open Workout 15.1a: 6 Minuten Zeit für 1 RM Clean & JerkWallball Shots